Weiss-Manettis forudsigelse - en kvante-roman


Hvis verden baserer sig på tilnærmelsesvist og i glimt erkendte kvantefysiske love, hvordan opleves da sammenhænge i et liv, eller imellem et liv og andre liv? Imellem mennesker, historier, hændelser?
Hvis sproget begynder at tænke med i de kvantefysiske baner, hvordan vil en fortælling da se ud? Måske sådan her.


Weiss-Manettis forudsigelse handler om teorien bag en kreativt tænkende kvante-computer. Den handler også om naturen, der taler sit tydelige sprog og kæmper sin egen kamp. Den handler om mennesker, som står et sted i deres liv og overvejer et spring. Den handler om konflikter i Mellemøsten, homovielser i London, flygtninge i Calais, videnskabskvinder og -mænd over det hele, om fisk i Thyborøn, om kærlighed, tab, håb, kunst - og kvantelogik.


Weiss-Manettis forudsigelse inviterer læseren med rundt på en karrusel i flere baner, hvor der springes frem og tilbage mellem figurer og historier. Hver bevægelse er med til at skabe sammenhængen, energien, måske en anelse af det vi i mangel af bedre begreber kalder skæbnen.


Hold fast, mærk hastigheden, og dvæl i øjeblikkene.


Weiss-Manettis forudsigelse er udgivet som trykt bog og ebog. Find/bestil den trykte bog hos boghandlerne eller på biblioteket. Find epub-udgaven på nettet. Skriv en mail til Maggies Mill, hvis du har et særligt ønske (en ebog som pdf f.eks.) eller spørgsmål.
 
The Weiss-Manetti Prediction - a quantum novel


If the world is based on laws of quantum physics recognized only vaguely and in glimpses, how are connections within a life, or between a life and other lives, experienced? Between people, stories, incidents?

If language began to think along the lines of quantum physics, what might a story look like? Perhaps like this.


The Weiss-Manetti Prediction is about the theory behind a quantum computer that can think creatively. It is also about nature, which speaks its own language and fights its own battles. It is about people who are at a point in their lives where they are considering a leap. It is about conflicts in the Middle East, gay weddings in London, refugees in Calais, scientists everywhere, about fish in Thyborøn, about love, loss, hope, art – and quantum logic.


The Weiss-Manetti Prediction invites the reader along on a carousel in several lanes, where one jumps back and forth between characters and stories. Each movement helps to create a connection, the energy, perhaps a hint of what we, for lack of better terms, call destiny.


Hold on, feel the speed, and linger in the moments.


The Weiss-Manetti Prediction is available as POD (print on demand) - and ebook (EPUB). If you have speciel wishes (a pdf ebook for instance) or questions, please send a mail to info@maggiesmill.dk.